Lean Office bij Kadaster Geo Informatie

Lean Tranformation, Lean Office en Ketenintegratie

Special Interest Group: Lean Office, Services en ICT
Zwolle
Kadaster Geo-Informatie (voorheen Topografische Dienst Kadaster, daarvoor Topografische Dienst) verzamelt, verwerkt en verstrekt topografische informatie van het gehele Nederlandse grondgebied. De dienst is sinds januari 2004 een onderdeel van het Kadaster, een zogeheten Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO) van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. De topografische informatie wordt verzameld via luchtfoto’s en terreinverkenning en vervolgens verwerkt tot digitale bestanden. Naast een groot aantal nutsbedrijven gebruiken vrijwel alle overheden zoals ministeries, provincies, gemeentes en waterschappen deze bestanden. De digitale bestanden worden gebruikt voor verschillende topografische toepassingen zoals voor Geografische Informatie Systemen (GIS), voor analyse en als geometrische referentie voor thematische kaarten (bijvoorbeeld bodemgebruik en bestemmingsplannen). De digitale hartlijnen van de wegen worden onder andere gebruikt in route navigatiesystemen. De topografische bestanden dienen tevens als basis voor de topografische kaarten. Deze algemene kaarten geven een volledig beeld van het terrein en het landschap. De bekendste series topografische kaarten zijn de kaarten op schaal 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 (ook wel stafkaarten genoemd) en 1:250.000. Andere bedrijven produceren op basis van de digitale bestanden onder andere fiets- en wandelkaarten, (stads)plattegronden en atlassen. Kort samengevat zijn de kerntaken van Kadaster Geo-Informatie: • Het verzamelen van gegevens in het terrein. • Het opbouwen van een digitaal topografisch basisbestand. • Het verwerken van het basisbestand tot verschillende topografische bestanden en kaartseries. • Het leveren van producten in de vorm van digitale bestanden (de TOP10NL-vectorbestanden, rasterbestanden, namenbestanden en het obstakelbestand) en analoge producten (kaarten en luchtfoto's). In 2011 is het Kadaster Geo Informatie onder leiding van Ulrike Schild en Ben Bruns voortvarend gestart met drastisch verbeteren met de Lean Filosofie. In 2013 vond een verbreding plaats naar andere delen van het Kadaster.

KLIM: Kadaster Lean IMprovement

De Lean Transformatie bij het Kadaster bestaat uit twee pijlers van het veranderingsproces: de mensen en de processen. In 2011 is men gestart met het veranderingsproces LEAN bij het Kadaster Geo Informatie. Eigenlijk was het een doorstart omdat er in 2009 al een aantal Lean projecten waren gedaan. Deze projecten waren succesvol geweest maar toch weer gestopt. Het veranderingsproces was kennelijk niet goed geborgd ! Er zijn een aantal praktijkcases 1) Verandering en geleerde lessen bij “Landinrichting en Geografie” (Bram Lodder) 2) Praktijkcase Lean bij “Bezwaar Klachten & Kwaliteit” (Jaap van Doesburg) 3) Klant Signaal Management – verbetering klantbelang (Simone Schafer) 4) Krachten, Blokkades, Taal en Reflectie tijdens verandering (Henri Weessius)

Locatie

Koggelaan 59,
8017 JN Zwolle