Onze (lean) weg naar Smart Society bij Kadaster Geo - Informatie

Lean Services en Ketenintegratie bij de overheid

Zwolle

Kadaster afdeling Geo-Informatie is de winnaar van de Nationale Lean Award 2015. De jury geeft aan dat het Kadaster in staat is om ambtelijke paradigma’s te doorbreken. Dit is bereikt dankzij een succesvolle implementatie èn borging van de Lean management filosofie.

Het Kadaster verzamelt, verwerkt en verstrekt topografische informatie van het gehele Nederlandse grondgebied. De afdeling is sinds januari 2004 een onderdeel van het Kadaster.
De topografische informatie wordt verzameld via luchtfoto’s of bronbestanden en vervolgens verwerkt tot digitale bestanden. Naast een groot aantal nutsbedrijven gebruiken vrijwel alle overheden zoals ministeries, provincies, gemeentes en waterschappen deze bestanden.
De digitale bestanden worden gebruikt voor verschillende topografische toepassingen zoals voor Geografische Informatie Systemen (GIS), voor analyse en als geometrische referentie voor thematische kaarten (bijvoorbeeld bodemgebruik en bestemmingsplannen). De digitale hartlijnen van de wegen worden onder andere gebruikt in route navigatiesystemen.

De topografische bestanden dienen tevens als basis voor de topografische kaarten. Deze algemene kaarten geven een volledig beeld van het terrein en het landschap. De bekendste series topografische kaarten zijn de kaarten op schaal 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 (ook wel stafkaarten genoemd) en 1:250.000. Andere bedrijven produceren op basis van de digitale bestanden onder andere fiets- en wandelkaarten, (stads)plattegronden en atlassen.

Kort samengevat zijn de kerntaken van Kadaster Geo-Informatie:
• Het opbouwen van een digitaal topografisch basisbestand.
• Het verwerken van het basisbestand tot verschillende topografische bestanden en kaartseries.
• Het leveren van producten in de vorm van digitale bestanden (de TOP10NL-vectorbestanden, rasterbestanden, namenbestanden en het obstakelbestand) en analoge producten (kaarten en luchtfoto's).

In 2011 is de afdeling Geo Informatie onder leiding van Ulrike Schild en Ben Bruns voortvarend gestart met drastisch verbeteren met de Lean Filosofie. In 2013 vond een verbreding plaats naar andere delen van het Kadaster.

KLIM: Kadaster Lean IMprovement

De Lean Transformatie bij het Kadaster bestaat uit twee pijlers van het veranderingsproces: de mensen en de processen.

In 2011 is men gestart met het veranderingsproces Lean bij de afdeling Geo Informatie. De belangrijkste doelen waren op dat moment: actualiteit, leverbetrouwbaarheid en kwaliteit.

Actualiteit
Het basisbestand van de topografische kaarten is TOP10NL. Dit is een topografische kaart op  schaal 1:10.000. Onze klanten willen dat de topografische kaart ieder jaar wordt heel Nederland wordt herzien. Anno 2011 lukte dat niet, want het kostte 4 jaar om heel Nederland te herzien. Het KLIM team is gestart en heeft de doorlooptijd van het proces 3x versneld. Vanaf september 2015 wordt de topografische kaart van heel Nederland in één jaar volledig herzien.

Leverbetrouwbaarheid
In 2011 konden wij onze klanten niet leveren, vanwege grote verstoringen in ons proces. Onze klanten willen in één jaar 5 leveringen ontvangen, waarin een deel van Nederland is vernieuwd. Het afgesproken levergebied wordt vanaf september 2012 op tijd geleverd.

Kwaliteit
Voordat gestart werd met het verbeteren met de Lean Filosofie konden we niet aangeven wat de kwaliteit was van ons product. We zijn in 2011 direct gestart met een kwaliteitsmeting op ons product. De eerste resultaten gaven aan dat ons product een kwaliteit had van 88%. De kwaliteit is gestegen in 2015 tot boven 95%.

Maar..... dat is nog niet genoeg in het licht van toekomstige ontwikkelingen in de Smart Society.

Smart Society

Men heeft een nieuwe visie ontwikkeld op de toekomstige Smart Society. Door de verwachte komst en toename van zelfsturende voertuigen, vaartuigen en drones wordt het nodig om overal en altijd realtime 100 % kloppende kaarten te hebben. Wij werken eraan om met oude en nieuwe realtime data leveranciers zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en projectontwikkelaars, samen te werken aan het realiseren van deze hoge ambitie.

 

 

Programma

12:30
Ontvangst bij Kadaster Geo-Informatie te Zwolle

LET OP:
De meest geschikte parkeerplaats ligt op 5 minuten lopen vanaf het Kadaster
(Hanzebad Zwolle, Hanzelaan 300, 8017 JJ te Zwolle)

 

13:00
Welkom en het laatste nieuws vanuit het Lean Innovation Network door Jacqueline Hofstede
13:10
Welkom door Ulrike Schild en onze (lean) weg naar de Smart Society

Ulrike Schild gaat in op de visie van het Kadaster op de Smart Society waarin onbemande voer-, vaar- en vliegtuigen in toenemende mate hun intrede gaan doen. Realtime en 100 % betrouwbare kaarten worden de norm. De weg naar de Smart Society wordt ondersteund en gefaciliteerd door de jaren van de Lean Transformatie die hieraan vooraf gingen met als belangrijkste pijlers: de mens en de processen. Ulrike neemt ons vervolgens mee in het veranderingsproces vanaf 2011 bij het Kadaster Geo-Informatie. Ook blikt zij terug op eerder gestarte Lean trajecten in 2009-2010.

De volgende onderwerpen passeren de revue
    De noodzaak tot verandering, wat was de aanleiding?
    De keuze voor de Lean filosofie
    De successen en de geleerde lessen
    De uitdagingen in het licht van revolutionaire ontwikkelingen “Smart Society”

14:00
Smart Society en Informatie Technologie door Taco Braber

Taco Braber (Manager IT) haakt in op het thema Smart Society. De veranderingen in de IT wereld gaan in rap tempo. Maar hoe kun je als IT organisatie blijven aanhaken op de nieuwe ontwikkelingen en ondertussen nog steeds je systemen beschikbaar blijven houden voor de productie? 

14:20
De successen van Lean bij het uitwerken van strategische beleidsvragen door Michiel Pellenbarg

Michiel Pellenbarg, manager Maatwerk en Advies, is manager van de afdeling die strategische beleidsvragen uitwerkt voor verschillende (overheid)-organisaties. Michiel neemt ons mee in de successen van de afgelopen periode. De afdeling maakt d.m.v visual management en policy deployment gebruik van verschillende Lean aspecten.

 

14:45
Korte Pauze en klaarmaken in groepen voor de rondleiding
15:00
Interactieve Gemba walk in groepen door de Office omgeving.

We bezoeken 4 stations en gaan daar de interactie aan in kleine groepen. Hier wordt steeds 10 minuten iets verteld en 10 minuten vragen en discussie - 5 minuten lopen.

De stations zijn:

1.    

Voorbereiding & Levering
Algemene indruk van onze verschillende kaarten.


 
2.    

Topografie
Productiesturing op basis van een Kanban bord, waarin het product wordt getrokken door het proces.
 
3.    

Obeya
Managementruimte waar wekelijks de bordsessie wordt gehouden. De ruimte geeft een indruk over hoe de policy deployment is ingericht.
 
4.
Scrumteam IT

Hier krijgen we een algemene indruk hoe het scrumteam werkt. De product backlog, het scrumbord, velocity en continuous deployment passeren de revu.

16:40
Feedback en Plenaire dialoog met het panel van Ulrike, Taco, Michiel en Gerbrand
17:00
Smart Industry & Society - de contouren van het vervolg binnen het Lean Innovation Network

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Arnhem - Nijmegen werken wij aan een visie op de ontwikkeling naar de Smart Society.

"Smart Society is improving our lives through through 3 major impact areas:

1. Efficiency and Effectiveness

2. Relationships

3. Businessmodels"

Bron: Towards a Smart Society (Charles Levy and David Wong) June 2014

Jacqueline Hofstede schetst de contouren van het vervolg en de volgende fase van het Lean Innovation Network. Graag ontvangen wij jullie input m.b.t. jullie visies en thema's (zie vragen ter voorbereiding in uitnodigingsmail)

17:10
Afsluiting en gezellig samenzijn met een hapje en een drankje

Kosten

€ 250.00

Deelnemers aan het Lean Innovation Network betalen niet en hebben voorrang. Serieus geinteresseerden kunnen eenmalig deelnemen ter kennismaking tegen een gereduceerd tarief als er plaatsen beschikbaar zijn

Locatie

Koggelaan 59
8017 JN Zwolle