Circular Finance in samenwerking met RUG en Circulair Friesland

Ronde tafel gesprek over de barrières bij Circulair Ondernemen en doelen 2020-2021

Leeuwarden

CIRCULAIR FRIESLAND
De Vereniging Circulair Friesland is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, gemeenten, de provincie, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere organisaties die zich actief willen inzetten om een circulaire economie te realiseren. Een circulaire economie houdt de grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop en zet ze zodanig in dat er een zo groot mogelijke toegevoegde waarde wordt gerealiseerd, zonder schade aan te richten aan ecosystemen of aan mens of dier. Een circulaire economie draait op duurzame energie en heeft ook oog voor het behoud van biodiversiteit en het welzijn van alle levende wezens.

De leden van de Vereniging zijn gelijk en hebben alle één stem. De Vereniging breidt zich snel uit en werkt parallel aan verschillende projecten en trajecten om kringlopen te sluiten en sectoren anders te laten samenwerken. Vereniging Circulair Friesland wil de overgang naar een nieuwe economie versnellen en daarmee ook nieuwe bedrijvigheid en bijbehorende banen creëren.

Veel Friese bedrijven zien de kansen en zijn bereid om samen te werken om een circulaire economie vorm te geven. Ze willen daarmee voorop lopen en meebouwen aan een nieuwe economie. Gemeenten zien kansen voor nieuw elan en nieuwe banen in Friesland. Zij nemen ook hun verantwoordelijkheid door deze beweging te steunen en ook zelf actief circulaire producten en diensten te gaan afnemen (zogenaamde launching customers). De provincie denkt al langer na over het in de kringloop houden van grondstoffen en het verduurzamen van de energievoorziening. Circulair Friesland past daar goed bij.

“Circulair Friesland gaat partijen bij elkaar brengen, ondersteunen met kennis en kunde (juridisch, financieel, wetenschappelijk) en helpen bij het realiseren van concrete projecten die banen en economische groei opleveren”, vertelt Anja Kanters, bestuurslid Circulair Friesland en directeur Donkergroen.

Samen versnellen
Het oprichten van een vereniging is bedoeld om te versnellen. Partijen drukken daarmee uit dat ze actief aan de slag gaan om gezamenlijk de circulaire economie van concept naar concrete producten en diensten te brengen. Het is belangrijk om dit samen te doen, omdat in een circulaire economie ketens worden gesloten en over sectoren heen gebruik wordt gemaakt van elkaars grondstoffen, kennis en kunde. Geen enkele partij kan dit alleen. Circulair Friesland kent een aanjaagteam dat die beweging ondersteunt. Er is een concreet actieplan en een lijst met eerste (icoon)projecten, die worden geholpen sneller tot wasdom te komen. Circulair Friesland staat echter open voor nieuwe partners en nieuwe projecten.

“Samen realiseren we een circulaire economie, die toekomstbestendig is, banen creëert en innovatie aanwakkert. Samenwerking is cruciaal. De Rabobank ondersteunt dat met een nieuw fonds, het Rabobank Circulair Fonds“, aldus Rients Schuddebeurs, bestuurslid Circulair Friesland en directeur Rabobank Heerenveen-Zuid Oost Friesland.

"Het is uniek dat zoveel partijen in één provincie met elkaar samenwerken en zich inzetten voor een circulaire economie. Met een reeks icoonprojecten, een incubator, en lectoraat circular plastics en een aanjaagteam wordt meteen concreet actie ondernomen en de daad bij het woord gevoegd", aldus John Vernooij, bestuurslid Circulair Friesland en, directeur Omrin.

"Friesland anticipeert slim op wat gaat komen en maakt straks producten van groene grondstoffen, haalt meer uit water en slib, verbouwt heerlijke producten op zilte grond en verrast iedereen op tientallen manieren met creatieve oplossingen die passen bij de economie van de toekomst", aldus Isabelle Diks, Wethouder Gemeente Leeuwarden.

Programma

13:30
Ontvangst in de Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden
13:40
Kennismaking met elkaar en inventarisatie van de barrieres bij Circulair Ondernemen

Wie bent u en wat zijn uw verwachtingen m.b.t. dit ronde tafel gesprek ?
Welke barrières ervaart u bij Circulair Ondernemen ?

14:15
Barrières m.b.t. Circulair Ondernemen (Luca Collard RUG Master Research en Dr. Joanna Gusc)

Presentatie Masterscriptie n.a.v. onderzoek naar barrières m.b.t. Circulair Ondernemen

Luca Collard is student MSc Management Accounting & Control - Faculteit Economy & Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij doet verslag van het onderzoek dat zij heeft gedaan voor haar master onderzoek naar de rol van management accounting in de transitie van de lineaire economie naar de circulaire economie. Het doel van haar onderzoek is om een duidelijker beeld te krijgen van de huidige barrières die bedrijven ondervinden als zij de eerste stappen willen zetten naar Circulair Ondernemen. Mogelijk kan management accounting de barrieres voor bedrijven wegnemen om de transitie naar de Circulaire Economie te versoepelen. 

Haar begeleider Dr. Joanna Gusc - Assistant Professor aan de Rijksuniversiteit Groningen luistert en denkt mee en kan verbindingen leggen met andere initiatieven in Nederland

14:45
Dialoog en vragen m.b.t. de presentatie (3 stellingen)
15:00
Pauze
15:15
Brainstorm m.b.t. vervolg acties op verschillende niveaus

Wat moet er gebeuren om de financiële en juridische barrières weg te nemen ?
Welke doelen kunnen wij stellen voor 2020 en voor 2021?

Bijvoorbeeld:
Het ontwikkelen van een concreet interdisciplinair icoonproject dat werk en brede welvaart oplevert 
Organiseren van een Community of Practice 'Circular Finance'
Organiseren van een studiedag / conferentie rondom Circular Finance
Aanhaken bij de Vonketon / Blue Delta ambities
Onderzoeken mogelijkheden voor 'tijdelijke experimenten' in regelvrije zones Fryslân

15:45
Afronding en afspraken voor het vervolg
16:00
Afscheid en gecontrolleerd vertrek i.v.m. Corona Maatregelen

Locatie

Turfmarkt 13
8911 Leeuwarden